Dziękujemy za wybranie BPH TFI i okazane nam w ten sposób zaufanie.

Chcąc ułatwić Państwu inwestowanie przygotowaliśmy specjalną paletę narzędzi, które mogą pomóc w śledzeniu wyników i zarządzaniu Państwa inwestycją.

Zapraszamy do skorzystania z nich.

Przejdź dalej »

W jaki fundusz dodatkowo zainwestować?

Selekcjoner
funduszy

Chcesz zainwestować dodatkowe środki, ale nie wiesz w pełni, jakie fundusze wybrać? Wystarczy skorzystać z Internetowego Selekcjonera.
Odpowiadając na kilka prostych i krótkich pytań, można uzyskać w 3 minuty propozycję możliwego portfela funduszy, przygotowanego na podstawie analizy udzielonych przez Ciebie odpowiedzi.
www.bphtfi.pl/selekcjoner

Przejdź dalej »

Jak śledzić na bieżąco wycenę funduszy?

Wycena
funduszy

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa można znaleźć na stronie:

www.bphtfi.pl/wycena

Serwis
SMS / EMAIL

Dodatkowo jest możliwość otrzymywania wycen funduszy na SMS lub E-mail. Wystarczy zarejestrować się w serwisie i wybrać odpowiednie fundusze.

www.bphtfi.pl/serwis-smse-mail

Przejdź dalej »

Jak sprawdzić i porównać wyniki funduszy?

Aplikacje
mobilne

Dodatkowo masz możliwość szybkiego i wygodnego sprawdzania oraz porównywania wyników funduszy poprzez smartfon lub tablet, gdziekolwiek jesteś.

www.bphtfi.pl/aplikacja-mobilna

Serwis
analizy

Wyniki historyczne poszczególnych funduszy można szybko i łatwo sprawdzić oraz porównać korzystając z cieszącego się dużą popularnością Serwisu Analizy. Serwis umożliwia również porównanie wyników funduszy na tle indeksów lub benchmarków.

www.analizy.bphtfi.pl

Przejdź dalej »

Jak zarządzać swoją inwestycją przez internet?

Serwis
BPHTFI24

Najprostszym sposobem na składanie zleceń i sprawdzenie stanu inwestycji jest skorzystanie z serwisu BPHTFI24.
Za pośrednictwem serwisu można dokonać nabycia, odkupienia bądź konwersji jednostek funduszy oraz sprawdzić wartości wszystkich rejestrów.

www.bphtfi24.pl

Przejdź dalej »

Jak być na bieżąco z tym co się dzieje
na rynkach finansowych?

  • Obniżono prognozy stopy bezrobocia w latach 2014-2016 i podwyższono nieznacznie oczekiwaną ścieżkę wzrostu PKB w najbliższych okresach. Jaki wpływ będzie to miało dla naszych inwestycji?
    Paweł Gołębiewski Zarządzający funduszami BPH TFI

Komentarze inwestycyjne

Na naszej stronie udostępniamy komentarze miesięczne (PDF) dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej, przygotowywane przez zarządzających funduszami BPH TFI.

www.bphtfi.pl/komentarzeinwestycyjne

Przejdź dalej »

Mamy nadzieję, że przygotowane narzędzia okażą się dla Państwa przydatne i pomocne w dalszym inwestowaniu.

Jeszcze raz zachęcamy do ich wykorzystania.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funduszy inwestycyjnych BPH TFI zachęcamy do


Narzędzia inwestora stanowią formę oprogramowania użytkowego przygotowanego na zlecenie BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej również jako: "BPH TFI", „Towarzystwo”). Narzędzia inwestora nie są formą świadczenia usługi doradz¬twa inwestycyjnego. Klient przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo obowiązany jest do wypełnienia testu odpowiedniości, którego celem jest analiza jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego.

Narzędzia inwestora nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie infor¬macji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715). BPH TFI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki osiągane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez BPH TFI nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczest¬nik funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez BPH TFI musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. BPH TFI rekomenduje zapoznanie sie z informacjami wymaganymi przez prawo dotyczącymi funduszy inwestycyjnych, w tym z opisem czynników ryzyka oraz wysokością opłat manipulacyjnych, opisanych w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz Tabeli Opłat, dostępnych w BPH TFI; u Dystrybutorów oraz na www.bphtfi.pl.

Aktualne informacje finansowe dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI dostępne są na stronie internetowej www.bphtfi.pl. BPH TFI w zakresie prowadzonej działalności podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000002970; kapitał zakła¬dowy: 23 456 525,00 PLN, w pełni opłacony; NIP: 527-21-53-832, REGON: 013083243.